Stowarzyszenie "NASZA BĘSIA" w Bęsi , 11-311 Kolno, Województwo Warmińsko-Mazurskie
  Statut
 

Statut

Stowarzyszenia 

 "NASZA BĘSIA"

 
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

     § 1

1.     Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Nasza Bęsia" zwane dalej „stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych społeczności wiejskiej oraz osób świadczących usługi na rzecz rozwoju wsi i ochrony dziedzictwa kulturowego wsi Bęsia,  w rozumieniu obowiązujących przepisów.

2.     Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą Nasza Bęsia.

3.     Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Stowarzyszenie „Nasza Bęsia"

4.     Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z jakimkolwiek wyznaniem.

 

  § 2

1.     Stowarzyszenie zrzesza i reprezentuje interesy osób fizycznych i prawnych działających zgodnie z celami statutowymi stowarzyszenia.

2.     Stowarzyszenie działa w oparciu o obowiązujące prawo, a w szczególności o: przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r„Prawoo stowarzyszeniach” (Dz.U. 2001 Nr 20 poz. 104),  przepisy ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64,poz. 427 z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego statutu.

 

    § 3

1.     Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość  Bęsia. nr 3/3 11-311 Kolno

2.      Zasięg działania obejmuje wieś i Gminę   Kolno.

3.     Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe zarówno na terenie kraju jak i za granicą.

4.     Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

   § 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

    § 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
                                                   § 6

1.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju.

2.     Dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

  
                                           ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

     § 7

Celem działalności stowarzyszenia jest:

1.     Promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

2.     Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych regionu.

3.    Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia

4.     Umacnianie tożsamości regionalnej, kulturowej i popularyzowanie tradycji i spuścizny historycznej oraz kulturowej regionu.

5.     Wspieranie idei turystyki wiejskiej w regionie, przez aktywizowanie członków stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wiejskiej oraz sportu,

6.     Podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej,

7.     Ochrona interesów członków  Stowarzyszenia,

8.     Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych.

9.     Wspieranie działań związanych z usługami socjalnymi na rzecz osób bezdomnych, bezrobotnych i zagrożonych alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi.

10. Podejmowanie działań na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych związanych z aktywizacją, rozwijaniem zainteresowań oraz wypoczynkiem.

11. Opracowanie strategii rozwoju dla obszaru wsi Bęsia

12. Aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk,


                                        § 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     Współpracę z krajowymi i zagranicznymiStowarzyszeniami.

2)     Współpracę z instytucjami i organizacjami publicznymi.

3)     Współpracę z organizacjami, których działanie pomaga w realizacji celów Stowarzyszenia.

4)     Wymiana doświadczeń, prowadzenie działalności szkoleniowej, konsultacyjnej.

5)     Wymianę kulturalną, prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej, promocyjnej.

6)      Gromadzenie i dokumentowanie danych związanych z celami i działalnością stowarzyszenia

7)     Działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.

8)     Organizację lokalnych biur turystyki wiejskiej.

9)     Promocję obszarów wiejskich wsi Bęsia i  Gminy Kolno;  mobilizowanie ludności do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju wsi.

10)  Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności.

11)  Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

12)  Współpracę ze służbami doradztwa rolniczego i innymi podmiotami świadczącymi usługi doradcze (publicznymi i prywatnymi);

.

                                     ROZDZIAŁ III
           CZŁONKOWIE ICH PRAWA I      OBOWIĄZKI
                                                § 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      zwyczajnych,

2)      wspierających.

 

§ 10

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

a)       każdy pełnoletni obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, w szczególności pochodzący z obszarów wiejskich, którzy złożą deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

b)      cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terenie Polski, reprezentujący społeczność wiejską bądź zainteresowany działaniem na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

2.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź osoba prawna, która zadeklarowała wsparcie na rzecz Stowarzyszenia.

 

                                                 § 11

1.       Warunkiem uzyskania członkostwa określonego w § 10 ust. 1 jest złożenie pisemnej deklaracji o następującej treści: „Akceptuję cele stowarzyszenia, zobowiązuję się do czynnego uczestniczenia w jego pracach i opłacania składek, a nadto do uiszczenia wpisowego określonego w uchwale podjętej przez walne zebranie”.

2.      Warunkiem uzyskania członkostwa określonego w § 10 ust. 2 jest złożenie pisemnej deklaracji następującej treści: „Akceptuję cele stowarzyszenia, zobowiązuję się do wspierania Stowarzyszenia”.

 

      § 12

1.     Członkostwo w Stowarzyszeniu powstaje na podstawie uchwały Zarządu z chwilą jej podjęcia.

2.     Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od jej doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

      § 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)    zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków dotyczących jego działalności,

2)     biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia,

3)    uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

4)     korzystania z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,

5)    korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

 

                                                   § 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)      propagować cel stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,

2)     brać udział w pracach podejmowanych przez Stowarzyszenie,

3)      terminowo wpłacać składki,

4)      przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

5)      dbać o jego dobre imię

        6)   regularne opłacanie składek.

   § 15

Członkowie wspierający mają prawo do:

1)     uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym,

2)     korzystania z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach,

3)     wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 

 § 16

Członkowie wspierający mają obowiązek promować działalność Stowarzyszenia.

 

 § 17

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1)         rezygnacji z członkostwa w formie pisemnej zgłoszonej Zarządowi,

2)         śmierci lub utraty osobowości prawnej,

3)        skreślenie z listy członków na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków w przypadku nie wywiązywania się przez członka Stowarzyszenia ze zobowiązań finansowych przez okres trzech miesięcy,

4)        wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu w przypadku działalności na szkodę Stowarzyszenia lub stwierdzenia rażącego naruszenia statutu, nieprzestrzegania postanowień uchwał, regulaminów oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

5)         Wskutek likwidacji (rozwiązania) Stowarzyszenia.

 

 

        ROZDZIAŁ IV

             WŁADZE STOWARZYSZENIA

       § 18

1.       Władzami Stowarzyszenia są:

1)          Walne Zebranie Członków,

2)          Zarząd,

3)          Komisja Rewizyjna,

                                                   § 19

1.       Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

2.       Członkiem władz wybieralnych może być zwyczajny członek stowarzyszenia.

3.       W przypadku wyboru kandydatów spośród osób nieobecnych konieczne jest dostarczenie pisemnej zgody prze te osoby na wybór do władz.

4.        W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz wybieralnych Stowarzyszenia w trakcie kadencji, ich skład uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

  § 20

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia i pełni funkcję organu statutowego Stowarzyszenia.

 

 § 21

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

 § 22

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1)          członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,

2)          członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

 

 § 23

1.       Walne Zebranie Członków w sprawie wyborów władz stowarzyszenia zwoływane jest w terminie dwóch miesięcy od upływu kadencji.

2.        Do czasu dokonania wyborów do władz Stowarzyszenia nowej kadencji, dotychczasowe władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje, z wyłączeniem prawa przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia .

 

§ 24

1.       Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad, datę, godzinę i miejsce posiedzenia. Zaproszenia mogą być dostarczane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.

2.        Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zwołuje odpowiednio Zarząd lub Komisja Rewizyjna.

 

§ 25

1.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd celem rozstrzygnięcia spraw wykraczających poza zwykły zarząd, wymagających niezwłocznego załatwienia.

2.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 

                                                  § 26

1.      Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)          Uchwalanie programu działalności, budżetu Stowarzyszenia

2)           Dokonywanie zmian w statucie,

3)           Dokonywanie wyboru członków Zarządu Komisji Rewizyjnej i ich odwoływanie,

4)           Uchwalanie strategii rozwoju i jej aktualizacji,

5)          Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6)          Zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia oraz określenie maksymalnej sumy zobowiązań, jakie może zaciągać Zarząd w danym roku, bez zgody Walnego Zebrania Członków wyrażanie zgody na obciążanie majątku lub zbycie bądź obciążanie nieruchomości,

7)          Ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego oraz terminów ich płatności.

8)          Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,

2.      Zaciąganie zobowiązań dotyczących realizacji projektów współ finansowanych ze środków zewnętrznych, nie wymaga zgody Walnego Zebrania Członków .

 

    § 27

1.     Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyborów i odwoływania władz Stowarzyszenia, kiedy głosowanie ma charakter tajny.

2.     Głosowanie tajne w innych sprawach zarządzane jest w razie zgłoszenia takiego żądania, przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych obecnych na Zebraniu.

 

   § 28

1.       Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, w pierwszym terminie co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych.

2.       Każdemu zwyczajnemu członkowi stowarzyszenia przysługuje jeden głos.


                                              Zarząd

§ 29

1.       Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 7 osób wybranych przez Walne Zebrania Członków w drodze tajnego głosowania z pośród nieograniczonej liczby kandydatów wyrażających zgodę na kandydaturę.

2.       Powołanie Zarządu rozpoczyna się powołaniem prezesa Zarządu, a następnie pozostałych członków Zarządu. Nowo powołany Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków, jednego Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza .

3.       Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał i zwołuje je Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.

4.       Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.

5.       Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów oraz pracy Zarządu określają stosowne regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie Członków.

 

 § 30

1.     Odwołanie członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków następuje w przypadku:

1)           złożenia rezygnacji,

2)          naruszenia postanowień statutu,

3)          rażącego naruszenia obowiązków,

4)          innych przyczyn, które uniemożliwiają wykonywanie funkcji.

2.     Pierwszy Zarząd powołuje Walne Zebranie Członków.

3.     W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej 4 osób, Walne Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających na najbliższym posiedzeniu.

4.     W przypadku odwołania członka Zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym posiedzeniu.

 

§ 31

Zarząd przedkłada Komisji Rewizyjnej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie na zewnątrz, a w szczególności:

1)     Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

2)     Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3)     Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4)     Opracowanie preliminarzy budżetowych, planów pracy, rocznych sprawozdań finansowych celem przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków.

5)     Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6)      Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wykluczeniu członków Stowarzyszenia,

7)     Zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w granicach określonych przez Walne Zebranie Członków w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia.

8)     Przygotowanie projektów wynikających z pracy Stowarzyszenia,

9)     Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów.

10) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

11)  Ustalanie projektu budżetu,

12)  Opracowanie propozycji uchwał o przystąpieniu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków.

13)  Rozpatrywanie wszystkich spraw wnoszonych przez Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków Stowarzyszenia.

.

                                     § 33

1.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał

2.     Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

3.     W przypadku równej ilości głosów decyduje głos odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§ 34

Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego członek Zarządu:

1.      Przewodniczy posiedzeniu Zarządu

2.      Kieruje pracami Zarządu

3.     Podpisuje uchwały Zarządu i Walnego Zebrania Członków


                      § 35

1.     Do reprezentowania stowarzyszenia upoważniany jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

2.      Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, tzn.: Prezes lub Wiceprezes Zarządu, działający łącznie z innym członkiem zarządu.

 

 

Komisja Rewizyjna

§ 36

Komisja Rewizyjna jest organem stałego nadzoru i kontroli działalności Stowarzyszenia.

 

§ 37

1.      W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków spośród członków lub przedstawicieli członków zwyczajnych. Komisja wybiera z pośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza).

2.     Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

3.     Wybory na członków Komisji Rewizyjnej odbywają się w drodze tajnego głosowania z nieograniczonej liczby kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie.

 

§ 38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)          kontrola bieżącej działalności stowarzyszenia, w tym kontrola finansowa,

2)          występowanie do Zarządu z wnioskami i żądaniami wyjaśnień,

3)           przedstawianie projektów uchwał i wniosków Walnemu Zebraniu Członków,

4)          składanie wniosków do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

5)          zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 1 i 2.

 

§ 39

1.      W celu wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna ma prawo przeglądania wszystkich dokumentów i ksiąg, żądania wyjaśnień i składania sprawozdań, a także korzystania z pomocy i opinii rzeczoznawców, biegłych i specjalistów.

2.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w pracach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 40

1.            Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

2.            Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

3.            Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący komisji rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji, a w razie nieobecności Przewodniczącego lub braku przewodniczącego – przez Prezesa Zarządu.

4.            W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Komisji.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 41

1.            Majątek Stowarzyszenia może pochodzić:

1)          ze składek członkowskich i wpisowego,

2)           z darowizn, spadków i zapisów,

3)          z dochodów z własnej działalności,

4)          z dochodów z majątku Stowarzyszenia,

5)           z ofiarności publicznej,

         

2.             Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia,

3.            Składki członkowskie powinny być wpłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca do kasy lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia.

4.            Wpłaty pieniężne dokonywane na rachunek bankowy

5.            Szczegółowe zapisy gospodarki finansami – zgodnie z obowiązującymi przepisami określa Zarząd.

 

 

                                         ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 42

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 43

1.     Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem (Dz.U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2.     W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, odpowiednio Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Zebranie Członków :

1)           wyznaczy likwidatora,

2)           określi na jakie cele zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia,

3.     W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o stowarzyszeniach. 

                                      
§ 44

 

W sprawach nieuregulowanych w statucie maja zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r ( Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Statut wchodzi w życie z dniem przyjęci

PROTOKÓŁ
ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA
NASZA BĘSIA”

 

     Zebranie założycielskie w dniu 23 kwietnia 2009r otworzył Pan Bigus Stefan, przywitał przybyłych oraz przedstawił porządek zebrania. W zebraniu uczestniczy 20 osób.

Porządek zebrania:

1.        Otwarcie Zebrania oraz stwierdzenie jego ważności, powołanie Komitetu Założycielskiego – wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

2.        Podjęcie uchwały o powołaniu Stowarzyszenia.

3.        Uchwalenie statutu Stowarzyszenia.

4.        Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Następnie jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad

 

PRZEBIEG ZEBRANIA:

Ad. 1

Zebranie otworzył Bigus Stefan, który powitał zebranych i uzasadnił ważność zebrania. Zapoznał z listą założycieli – 20 osób. Zebrani w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrali Komitet Założycielski w następującym składzie:

1.        Bigus Stefan

2.        Więczkowski Daniel

3.        Papierzyńska Małgorzata

Po czym wybrano na:

Przewodniczącego zebrania założycielskiego -  Bigus Stefan

Sekretarza zebrania założycielskiego              -  Papierzyńska Małgorzata

Uchwała nr 1/2009 o powołaniu Komitetu Założycielskiego Organizacji.

Ad. 2

Bigus Stefan przedstawił zebranym potrzebę założenia StowarzyszeniaNasza Bęsia”, którego głównym celem byłaby:

1.       Promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

2.       Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych i turystycznych regionu.

3.        Podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia

4.       Umacnianie tożsamości regionalnej, kulturowej i popularyzowanie tradycji i spuścizny historycznej oraz kulturowej regionu.

5.       Wspieranie idei turystyki wiejskiej w regionie, przez aktywizowanie członków stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wiejskiej oraz sportu,

6.       Podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej,

7.        Ochrona interesów członków  Stowarzyszenia,

8.       Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych.

9.       Wspieranie działań związanych z usługami socjalnymi na rzecz osób bezdomnych, bezrobotnych i zagrożonych alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi.

10.     Podejmowanie działań na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych związanych z aktywizacją, rozwijaniem zainteresowań oraz wypoczynkiem.

11.    Opracowanie strategii rozwoju dla obszaru wsi Bęsia

12.     Aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk,

Stowarzyszenie to działałoby w szczególności poprzez:

1.       Współpracę z krajowymi i zagranicznymi Stowarzyszeniami.

2.       Współpracę z instytucjami i organizacjami publicznymi.

3.       Współpracę z organizacjami, których działanie pomaga w realizacji celów Stowarzyszenia.

4.       Wymiana doświadczeń, prowadzenie działalności szkoleniowej, konsultacyjnej.

5.       Wymianę kulturalną, prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej, promocyjnej.

6.       Gromadzenie i dokumentowanie danych związanych z celami i działalnością stowarzyszenia

7.       Działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.

8.        Organizację lokalnych biur turystyki wiejskiej.

9.        Promocję obszarów wiejskich wsi Bęsia i  Gminy Kolno;  mobilizowanie ludności do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju wsi.

10.    Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności.

11.    Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

12.    Współpracę ze służbami doradztwa rolniczego i innymi podmiotami świadczącymi usługi doradcze (publicznymi i prywatnymi);

Po dyskusji uchwalono jednogłośnie powołanie organizacji  - Stowarzyszenie „NASZA BĘSIA”, z siedzibą - Bęsia 3/3,
11-311 Kolno woj. Warmińsko-mazurskie.
Przy  20 głosach –za, przyjęto Uchwałę nr 2/2009 –
o powołaniu organizacji

 

Ad. 3

Przewodniczący zebrania Bigus Stefan zapoznał zebranych ze Statutem Stowarzyszenia

„NASZA BĘSIA”, po czym poddał jego treść dyskusji.

Po dyskusji uchwalono statut Stowarzyszenia.
Przy 20 głosach – za, przyjęto

Uchwałę nr 3/2009 – o przyjęciu statutu stowarzyszenia.

 

Ad. 4 Członkowie założyciele akceptując Regulamin Zebrania Założycielskiego zgłosili następujące kandydatury na członków Zarządu Stowarzyszenia „Nasza Bęsia”. Zebrani w głosowaniu tajnym, jednogłośnie wybrali Zarząd w następującym składzie:

 

Przewodniczący (Prezes) – Bigus Stefan 

Wiceprzewodniczący       - Więczkowski Daniel

Sekretarz                          -  Papierzyńska Małgorzata

Skarbnik                           -  Marzec Henryka

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodnicząca                 - Żuk Alfreda

Wiceprzewodnicząca         - Bigus Anna

Członek                              - Kapuścińska Danuta

 

Jednocześnie przewodniczący zebrania zapoznał co należy do kompetencji Zarządu po czym zebrani upoważnili Zarząd do:

1.        Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

2.        Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3.       Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym do obsługi konta Stowarzyszenia:

Skarbnika i Przewodniczący i Wiceprzewodniczący

4.       Opracowanie preliminarzy budżetowych, planów pracy, rocznych sprawozdań finansowych celem przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków.

5.        Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6.        Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wykluczeniu członków Stowarzyszenia,

7.       Zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w granicach określonych przez Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia.

8.       Przygotowanie projektów wynikających z pracy Stowarzyszenia,

9.       Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów.

10.    Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

11.     Ustalanie projektu budżetu,

12.    Opracowanie propozycji uchwał o przystąpieniu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków lub Walnemu Zebraniu Delegatów.

13.    Rozpatrywanie wszystkich spraw wnoszonych przez Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków Stowarzyszenia.

 

Uchwała nr 4/2009 – o powołaniu Zarządu

 

Na tym zebranie członków założycieli zakończono

Przewodniczący

Sekretarz
Bęsia,dn.23.04.2009r

 
UCHWAŁA O WYOBRZE KOMITETU                        ZAŁOŻYCIELSKIEGO ORGANIZACJI
Uchwała nr  1/2009

 

Na podstawie art. 9 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z poźn. zm.)

 ustala co następuje:

                                           § 1

Dokonuje się wyboru, Komitetu Założycielskiego w składzie:

1. Bigus Stefan

2. Więczkowski Daniel

3. Papierzyńska Małgorzata

 

                                           § 2

Założyciele Stowarzyszenia „Nasza Bęsia” z siedzibą w Bęsi 3/3

gm. Kolno upoważniają członków Komitetu Założycielskiego

w wymienionym składzie do dokonania czynności związanych z zarejestrowaniem Stowarzyszenia „Nasza Bęsia” w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział VIII  ul. Partyzantów 70.

                                   

                                           § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący

Sekretarz                                              

Bęsia,dn.23.04.200

UCHWAŁA O POWOŁANIU ORGANIZACJI
Uchwała nr 2/2009

 

Zebrani w dniu 23 kwietnia 2009r w Centrum Kultury w Bęsi postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmieć będzie Stowarzyszenie „NASZA BĘSIA” , z siedzibą: Bęsia 3/3, 11-311 Kolno woj. Warmińsko-mazurskie.

 

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 20 osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący                                                                                          
Sekretarz

Bęsia,dn.23.04.2009r

                                      

UCHWAŁA O PRZYJĘCIU STATUTU ORGANIZACJI

Uchwała nr  3/2009

 

Zebrani w dniu 23 kwietnia 2009r w Centrum Kultury w Bęsi

realizując punkt 2 porządku obrad ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO – zapoznani ze statutem Stowarzyszenia „NASZA BĘSIA” postanawiają zaakceptować statut jednogłośnie.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 20 osób.


Przewodniczący

Sekretarz               

Bęsia,dn.23.04.2009r

 

UCHWAŁA O WYBORZE ZARZĄDU

Uchwała nr  4/2009

 

Bigus Stefan – Przewodniczący Zebrania Założycielskiego

Papierzyńska Małgorzata -  Sekretarz Zebrania Założycielskiego

Na podstawie Regulaminu Zebrania Założycielskiego oraz woli członków założycieli w formularzach zebrania stwierdzam, że:

Członkowie założyciele znając i akceptując Regulamin Zebrania Założycielskiego zgłosili następujące kandydatury na członków Zarządu Stowarzyszenia „Nasza Bęsia”:

 

Przewodniczący (Prezes) – Bigus Stefan 

Wiceprzewodniczący       - Więczkowski Daniel

Sekretarz                          -  Papierzyńska Małgorzata

Skarbnik                           -  Marzec Henryka

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Przewodnicząca                 - Żuk Alfreda

Wiceprzewodnicząca         - Bigus Anna

Członek                                 - Kapuścińska Danuta

 

W wyniku głosowania kandydaci wybrani zostali na członków Zarządu Stowarzyszenia Nasza Bęsia” otrzymując maksymalną liczbę głosów.

Założyciele Stowarzyszenia „Nasza Bęsia” z siedzibą w Bęsi 3/3 gm. Kolno upoważniają członków Zarządu do:

1.        Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

2.        Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3.        Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym do obsługi konta Stowarzyszenia przez: Skarbnika i Przewodniczący i Wiceprzewodniczący

4.       Opracowanie preliminarzy budżetowych, planów pracy, rocznych sprawozdań finansowych celem przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków.

5.        Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6.        Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wykluczeniu członków Stowarzyszenia,

7.       Zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w granicach określonych przez Walne Zebranie Członków lub Walne Zebranie Delegatów w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia.

8.       Przygotowanie projektów wynikających z pracy Stowarzyszenia,

9.       Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów.

10.    Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

11.     Ustalanie projektu budżetu,

12.    Opracowanie propozycji uchwał o przystąpieniu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków.

13.     Rozpatrywanie wszystkich spraw wnoszonych przez Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków Stowarzyszenia

W tym:

Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym do obsługi konta Stowarzyszenia przez
Skarbnika                    - Marzec Henryka
Prezes               
          - Bigus Stefan

Wiceprezes                 – Więczkowski Daniel

 

Przewodniczący                                                           

Sekretarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  
  Łącznie stronę odwiedziło 88421 odwiedzający (293712 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=