Stowarzyszenie "NASZA BĘSIA" w Bęsi , 11-311 Kolno, Województwo Warmińsko-Mazurskie
  Historia RRZD i WOPR
 

Kopiowanie i wykorzystywanie dokumentów bez zgody właściciela stron jest zabronione !!!

Dlaczego na lokalizację RRZD wybrano właśnie wieś Bęsia?

       Rejonowy Zakład Doświadczalny w Bęsi został powołany w 1956 roku. Bazą jego było państwowe gospodarstwo należące do Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Górowie. Mające wówczas swoją siedzibę w zabytkowym pałacu. Baza budynkowa dla zorganizowania
gospodarstwa była dobra,
chociaż wymagająca remontu po przeżyciach wojennych. Dobra też była i jest ziemia, w większości III i IV klasy, miejscami II. Gleby V klasy stanowiły zaledwie 10%. Klimat znakomity do prowadzenia badań w zakresie produkcji roślinnej, ostrzejszy klimat
niż na większości województwa. Określił tą sytuację Instytut Hodowli Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w oparciu o 100-letnie obserwacje meteorologiczne zarównopolskie i niemieckie. Tutaj więc można było badać wszystkie rośliny zimujące (ozime) na takie cechy jak zimnotrwałość i mrozoodporność. Oprócz zbóż ozimych, całe lata do badań dostarczano więc hodowane rody 
(zanim się stały odmianami) rzepaku i rzepiku. Jeżeli wytrzymały zimowe warunki w Bęsimogły być już jako nazwane odmiany – zrejonizowane na północy kraju, w surowszych warunkach.
        Bęsia, jak wynikało z badań klimatycznych znajduje się w enklawie klimatu chłodniejszego obejmującego obszar w przybliżeniu za Kabinami w okolice Sątop – po Bredynki, Tejstymy.

     Mankamentem lokalizacji RRZD w Bęsi był brak mieszkań dla pracowników mających wykształcenie odpowiednie do prowadzenia działalności badawczej i pracowników administracyjnych.
Dyrekcja znalazła swoją siedzibę w XVIII wiecznym pałacu barokowym zarejestrowanym wówczas jako zabytek klasy II.
Przystosowano też w tym obiekcie kilka pomieszczeń na mieszkania dla pierwszych pracowników.
Rok 1956 i 1957 zgromadził kilku specjalistów – absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.
Wśród nich byli państwo Irena i Tadeusz Modrzejewscy
.


Znani z czasów RRZD i WOPR:
- Jerzy Czarnocki (1902 - 1992)  
absolwent
Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie - kierownik Działu Użytków Zielonych, hodowca traw
- znany w
łąkarstwie, ekspert w zakresie mieszanek traw maskujacychw tym w  
podczerwieni.
- Eryka Mokrzycka-Niepokoyczycka (1908-1986)zołożycielka SSK "Pojezierze" w Bęsi, inicjatorka budowy 
"nowej" Szkoły Podstawowej w Bęsi, opisała historię Bęsi i okolic.
- dr
Zenon Kijak  - kierownik Działu Zootechnicznego, później kierownik Katedry Hodowli Bydła ART w Olsztynie,
- dr Irena Modrzejewska- kierownik Działu Agrotechnicznego RRZD, Członek Zarządu SSK Pojezierze w Olsztynie.  
Za działalność w dziedzinie kultury 17.10.2009r otrzymała nagrodę  Prezydenta Olsztyna.
Patrz reację:

>>>
http://www.olsztyn24.com/?m=1&i=7705

-  Zdzisław Karczewski (1904-1976) - dyrektor RRZD w Bęsi w latach 1956-1958, słynny ornitolog-amato
r


"SYLWETKI PRZYRODNIKÓW"

Zdzisław Karczewski (1904-1976) - wspomnienie o mazurskim ornitologu
(przeczyta>>>
http://209.85.129.132/search?q=cache:ZZ704hrhTTIJ:www.wydawnictwo-mantis.eu/natura/archiwum/06/natura_06_2007.pdf+to+dzia%C5%82o+sie+w+okolicy+B%C4%99si&cd=25&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

       WOJEWÓDZKI OSRODEK POSTEPU ROLNICZEGO


 Budynki byłego WOPR - 2.08.2010r

                                                                                                fot. krecik


Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Bęsi
powstał na bazie Rolniczego Rejonowego Zakładu Doświadczalnego. Po reformie administracyjnej Polski w 1975r 
zmianie uległa nazwa zakładu na Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego. WOPR powołany" został w 1975r na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego z 1975r z późniejszymi zmianami w latach 1978 i 1981r oraz Zarządzenia Wojewody Olsztyńskiego w sprawie utworzenia WOPR w Bęsi z 1975r, Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z 1981r, ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego z 1981r i decyzji Prezydium Rządu w sprawie usprawnienia działalności oraz poprawy warunków pracy pracowników gminnej służby rolnej i służby doradczej WOPR z 1981r    Podporządkowany był Wydziałowi Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urządu Wojewódzkiego w Olsztynie. Swoją działalnością tak jak były RRZD obejmował teren byłego Województwa Olsztyńskiego

W ramach WOPR funkcjonowały piony: produkcji rolniczej i wdrożeniowo-upowszechnieniowy. W latach 1958-1973 dyrektorem RRZD Bęsia był Stanisław Kurek, a po nim Władysław Kotulak. W czasie RRZD odwiedził Edward Gierek. Pod koniec lat siedemdziesiątych nad Jeziorem Bęskim
wybudowano ośrodek szkoleniowy, który obecnie występuje pod nazwą Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Bęsia (własność osoby fizycznej).

Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Bęsi zlikwidowany został w 1991r. Zmieniono jego siedzibę. Obecnie występuje pod nazwą Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

W Bęsi w czasie, gdy był RRZD funkcjonowała też Zasadnicza Szkoła Rolnicza i zakładowa przychodnia lekarska.. Obecnie funkcjonuje szkoła podstawowa przedszkole, centrum kultury. 

W latach 1991-1993 utworzono w Bęsi Państwowe Przedsiębiorstwo Rolne, którego dyrektorem był Wacław Rudak. Celem przedsiębiorstwa była sprzedaż mienia byłego WOPR w tym: budynki mieszkalne i gospodarcze, gospodarstwa z zabytkami, działki i domki na Wilimach.

PPR w Bęsi zlikwidowane zostało  z dniem 31.08.1993r na podstawie Decyzji Wojewody Olsztyńskiego nr 175/93, a mienie przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

    Pałac (lata 70-te) - biura RRZD, wiatrak po remoncie, nawadnianie pól ( pocztowka Bęsi)


                                       Uprawy w "szklarniach" Gospodarstwa ogrodniczego
 


skład Ośrodka wchodziły następujące działy:

W pionie działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, szkoleniowej
następujące działy:
 
- produkcji roślinnej i mechanizacji,
- produkcji zwierzęcej,
- ekonomiki i organizacji produkcji,
- doradztwa rolniczego, szkolenia,
- doświadczalnictwa terenowego,
- informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
- trzy ośrodki Rolniczego Szkolenia Kursowego: w Bęsi, Drogoszach 
  i Olsztynie,
- Laboratorium,

- trzy Zakłady Rolne: w Bęsi, Wólce, Górowie,
- Gospodarstwo ogrodnicze - 9 ha

- Warsztat Mechaniczny w Górowie,
- Tartak w Oterkach.
- Grupa remontowo-budowlana,
- Przedszkole zakładowe,
- Ośrodek Wypoczynkowy nad jeziorem Dadaj,
- Restauracja " Wiatrak "

Działy: finansowo-księgowy i administracji,
Stanowiska pracy:
- ds. pracowniczych,
- rewizji gospodarczej,
- ekonomisty,
- radcy prawnego.

W WOPR pracowało:
260 pracowników
z tego 45% legitymowało się wykształceniem wyższym.

214 pracowników terenowych
z tego 32 % posiadało wykształcenie wyższe.


Działalność upowszechnieniowa Ośrodka rozwijała się w trzech dziedzinach:
- wydawniczo-informacyjnej,
- oświatowo-szkoleniowej,
- praktycznego upowszechniania informacjirolniczych.


Działalność wydawnicza i informacyjna miała na celu dostarczenie aktualnych informacji dla praktyki rolniczej.
Zakład publikował własne wydawnictwa w postaci ulotek, broszur, instrukcji i zaleceń.
Średni w roku wydawano około 60 pozycji o przeciętnym nakładzie 5000 egz. Ponadto organizowano wycieczki, wystawy, konkursy. Stale współpracował z prasą, radiem i telewizją.

 

Działalność doświadczalna.

Ośrodek prowadził 58 tematów doświadczeń ścisłych zlokalizowanych w 170 punktach, głównie w gospodarstwach chłopskich. Dotyczyły one m.in. uprawy i nawożenia zbóż, roślin pastewnych i ich ochrony oraz rejonizacji
upraw nowych odmian roslin i technologii ich produkcji.


Działalność oświatowo-szkoleniowa.
obejmowała doskonalenie zawodowe służby rolnej, szkolenie na tytuły kwalifikacyjne oraz masowe szkolenie rolnikow. WOPR organizował kursy stacjonarne, seminaria wyjazdowe, kursokonferencje. W ciągu roku na
42 kursach stacjonarnych zostało przeszkolonych 1208 osób. Tytuły kwalifikacyjne w różnych zawodach rolniczych uzyskało 9067 osób
Praktyczne upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji realizowano prowadząc sieć gospodarstw wdrożeniowych i przyzakladowych.
W gospodarstwach wdrożeniowych odbywała się adaptacja wyników prac badawczych do procesów produkcyjnych.w oparciu o otrzymywane wyniki opracowywane były odpowiednie instrukcje upowszechnieniowe dla okreslonego rejonu, zawierajace zalecenia produkcyjne wraz z wyliczeniem korzyści ekonomicznych ich zastosowania.
Ośodek prowadził 13 tematów wdrożeniowych z produkcji roslinnej i zwierzęcej. Gospodarstwa przyzakladowe działały na rzecz upowszechniania wiedzy rolniczej wśród ogólu rolników.
Były domeną pracy gminnej służby rolnej pod kierunkiem inspektorów doradztwa specjalistycznego. Inspektorzy współpracowali z 1584 gospodarstwami przyzakładowymi, w których prowadzone były demonstracje i pokazy.

Działalność gospodarcza WOPR.
Przedmiotem działania było:
rozwijanie i wdrażanie do produkcji postępu rolniczego oraz organizowanie jego upowszechniania,prowadzenie  doświadczeń terenowych, wynikających z planu prac badawczych instytutów resortu rolnictwa,prowadzenie gospodarstwa rolnego jako bazy zastosowania nowych technologii produkcji.
 

WOPR posiadał 2535 ha gruntów - Zakłady rolne Bęsia, Wólka, Górowo

z tego grunty orne 855 ha,

pastwiska 1057 ha,
łąki, 230 ha,
sady 9 ha.


Gleby posiadały klasy III-VI o wskaźniku bonitacji 1,8.
W działalności gospodarczej Ośrodka dominującym kierunkiem była hodowla młodego bydła opasowego.
Obsada bydła na 100 ha wynosiła 264 sztuki.
Obsada trzody chlewnej na 100 ha wynosiła 80 sztuk.
Wydajność mleka od krowy wynosiła 4305 litrów.
Produkcja towarowa na 1 ha użytków rolnych wynosiła:
żywca 519 kg (łącznie ze sprzedażą do chowu),
mleka 622 litry
.


Pogłowie bydła w latach:
1974-75 wynosiło 5729 sztuk
1975-76 wynosiło 5597 sztuk
1976-77 wynosiło 5856 sztuk,

Produkcja mleka w tysiacach litrów:
1974-75 wynosiła 1229
1975-76 wynosiła 1279
1976-77 wynosiła 1631

Produkcja żywca wieprzowego w q.
1973-74 wynosiła 1747
1975-76 wynosiła 2033
1976-77 wynosiła 2400

 (Wykorzystano dane mi.n. z broszury inf. "Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Bęsi").


ZDJĘCIA ZAKŁADU ( 2007-2008)

brama wjazdowa do zakładu


obora-bukaciarnia


obory


obora


zootechnika


kotłownia

hydrofornia


Dyrekorzy RRZD-WOPR w Bęsi:
1945-.... Administrator PGR Górowo -Grabowski.....
1956 -  1958  Zdzisław Karczewski
1958  - 1973  Stanisław Kurek
1973  - 1982  Władysław Kotulak
1974 -           
Z-cy dyr. - Aleksander Kolańczuk ( http://www.pwin.webfabryka.pl/Organizacja/dokumenty/wiceprezes.html )
Marian Przezdomski
Tadeusz Modrzejwski
|Zbigniew Zieliński
   
1982  -  1991 Aleksander Jankowski
1991-1993 Wacław Rudak - Dyrektor PPR

TROCHĘ HISTORII WYDARZEŃ W RRZD-

GAZETA OLSZTYŃSKA -  Wtorek 13 czerwca 1972r
"Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz z wizytą w Bęsi"12 czerwca 1972r w godzinach rannych w wojewodztwie olsztyńskim gościł I sekretarz KC PZPR Edward Gierek oraz prezes Rady Ministrów PRL Piotr Jaroszewicz. Goście w towarzystwie I sekretarza KW PZPR Józefa Buzińskiego i przewodniczacego Prezydium WRN Sergiusza Rubczewskiego zwiedzili Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny w Bęsi. W RRZD w Bęsi zaprezentowano zwiedzajacym stację oceny buhajów, stację oceny ziemniakow, cieletnik oraz pola uprawne, zwłaszcza plantację wysokoplennych odmian żyta, pszenicy i buraków. 
  

OTO RELACJA opisana w gazecie:

..... Poranna wizyta I sekretarza KC i premiera PRL zastała pracowników Bęsi przy pracy w gospodarstwie. Podczas zwiedzania gospodarstwa goście gorąco dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Najwięcej
krytycznych uwag padło na temat dotychczasowego wykorzystania rezerw i możliwości rozwoju hodowli.
W Bęsi stoją 4 duże stodoły, dotychczas nie wykorzystane do hodowli bukatów i nie adoptowane na ten cel.......

(E. Gierek) .... bedziemy rozbudowywali przemysł spożywczy. Olsztyńskie otrzyma duży zaklad mięsny, a jeśli będziecie mieli surowiec dostaniecie  jeszcze jeden. Możecie zbudować proszkownię mleka,
fabrykę konserw, ale pod warunkiem, że wyprodukujecie wystarczającą ilość surowca. Są w Bęsi dobre warunki, jest kadra, można zorganizować bazę paszową - mówi premier, ale trzeba lepiej wykorzystać te
możliwości.
Już w przyszłym roku stodoły w Bęsi, adoptowane szybko na obory, powinny dawać przyrost mięsa około 2 ton na dobę. "-powinny szumieć bukatami". Jest to sprawa miejscowych działaczy partyjnych i gospodarczych, muszą oni patrzeć poza wymiary obecnego ruchu hodowlanego na wsi....Dyrektor Władysław Kotulak oprowadza gości po zakładzieSpotkanie z uczennicami 2-leteniej szkoły hodowlanejGoście zwiedzają cieletnikWizyta w przedszkolu przyzakladowymPowitanie gości przez mieszkańców BęsiPowitanie przez dyrekcję zakładu
Spotkanie w domu kultury


Bęsia 8.03.2011r
OBECNY STAN BYŁEGO WOPR


Budynki dawnego WOPR - obory


Budynki dawnego gospodarstwa rolnego WOPR


Budynki dawnego gopsodarstwa rolnego WOPR


Lata 70-te klomb przed pałacem  w oddali widoczne gospodarstwo rolne


Lata 60-te część gosp. rolnego
 
                                 Obejrzyj - BARSZCZ SOSONOWSKIEGO
                           http://enigma.wp.tv/i,Enigma-Barszcz-Sosnowskiego,mid,1061064,index.html

 
  Łącznie stronę odwiedziło 88421 odwiedzający (293830 wejścia)  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=